Sitemap for www.dylmerslegat.dk Fonden Dylmers Legat
Fonden Dylmers Legat

Fundats for Dylmers legat

§ 1.
Legatets navn er: Fonden Dylmers legat.
Legatet er hjemmehørende i Bramming Sogn, Esbjerg Kommune.

 

§ 2.
Kapitalen skal anbringes på en legatdepotkonto i en bank og må aldrig overføres til en sparekasse eller lignende. Ligeledes skal der oprettes en legatbankbog til renteindtægterne, samt en legatbankbog til indsættelse af provenuet af udtrukne kreditforeningsobligationer og de mindst 15 % af renteindtægterne ifølge § 3, der heller aldrig må overføres til en sparekasse eller lignende. Indestående beløb på sidst nævnte legatbankbog må kun bruges til at købe fortrinsvis børsnoterede obligationer for, til anbringelse på legatdepotkontoen.

 

Legatkapitalen skal stedse være anbragt, hhv. genanbringes efter justitsministeriets regler om anbringelse af legatmidler under offentlig bestyrelse eller offentlig tilsyn, fortrinsvis dog i højt forrentede børsnoterede obligationer. Kapitalen må ingensinde angribes, og hvad der indvindes ved kursgevinst eller lignende skal tillægges kapitalen.

 

Legatets aktiver skal lyde på legatets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende dette. Aktiverne eller de indskrivningsbeviser, på hvilke de optages, skal forsynes med prohibitivpåtegning af Civilretsdirektoratet.

En oversigt over legatkapitalen vedhæftes legatfundatsen.

 

§ 3.
Af legatets årlige renteindtægt skal der forlods henlægges mindst 15 % i legatdepotet til imødegåelse af værdiforringelse ved inflation m. v., således at der fortrinsvis for dette beløb købes højt forrentede børsnoterede obligationer. Købet skal ske i samarbejde med legatets revisor, samt med den bank/forvaltningsafdeling, hvori legatmidlerne er anbragt.

 

Legatets resterende renteindtægt, efter fradrag af administrationsudgifter i henhold til § 6, uddeles hvert år i december måned, med fem lige store legatportioner som nedenfor anført:

 

 1. En legatportion  uddeles til et ungt menneske i alderen 18 - 25 år til brug ved uddannelse og dygtiggørelse af enhver art, det være sig fagligt som bogligt, også til uddannelser af længere varighed. Legatet kan kun søges af unge, født og opvokset i Bramming Sogn i Esbjerg kommune.

 2. En legatportion uddeles på samme vilkår som ovenstående, dog således, at denne legatportion eventuelt kan deles mellem to ansøgere.

 3. En legatportion uddeles på samme vilkår som ovenstående, dog således, at denne legatportion eventuelt kan deles mellem to ansøgere.

  Ansøgere til foranstående tre legatportioner skal i ansøgningen gøre rede for deres forudgående uddannelse og planer for videre uddannelse, samt fremlægge dokumentation for, at de er under uddannelse. For de, som er under faglig uddannelse: kopi af lærekontrakt eller lignende. For de, som er under boglig uddannelse: erklæring fra uddannelsesstedet, hvoraf det fremgår, at de uddanner sig der.

  Ligeledes skal der vedlægges kopi af dåbsattest samt kopi af ansøgers seneste årsopgørelse fra SKAT.
  Ansøgers forældre, adoptivforældre eller værge, skal også begge to, vedlægge ansøgningen kopi af deres seneste årsopgørelse fra SKAT.

  Legatbestyrelsen skal fortrinsvis ved uddeling af omstående legatportioner til unge under uddannelse, tilgodese ansøgere, hvis forældre, adoptivforældre eller værges husstands årsindtægt før skat er svarende til to landpost/postbudes på slutløn årsindtægt plus 25 % skriver femogtyve procent og derunder.

  Bekendtgørelsen om uddeling af ledige legatportioner vil ske ved annoncering i de lokale ugeblade eller dagblade i november, efter legatbestyrelsens beslutning.

  Uddeling sker efter legatbestyrelsens skøn. Uddeling sker med en legatportion ad gangen, men kan, såfremt legatbestyrelsen finder det formålstjenligt, udstrækkes til et nærmere angivet åremål.
   
  Der kan højst uddeles tre legatportioner til samme person.

  Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af legatbestyrelsen.

  Såfremt ansøgere til disse tre ovennævnte legatportioner ikke kan eller vil fremlægge fornøden dokumentation, skal de to legatportioner tilfalde Dyrefonden eller Hundejournalen.

 4. En legatportion tildeles ældre medborgere i Bramming by, d. v. s. pensionister, Bramming Bys pensionistforeninger, medborgere på Bramming bys ældreinstitutioner m. fl.. Beløbet anvendes i anledning af julen, til sommerudflugt efter legatbestyrelsens skøn og må gerne deles op i flere dele inden for ældreområdet også til enkelt personer.

  De under 1 - 4 nævnte legatportioner overrækkes personligt eller, for så vidt angår pensionistforeninger og ældreinstitutioner, til repræsentanter for disse.

 5. En legatportion tildeles Dyrefonden og Hundejournalen. Sendes pr checks.

  Legatportionerne tilkommer legatmodtagerne som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse, pantsætning eller anden form for kreditorforfølgning.

 

§ 4.
Såfremt der et år ikke ansøges om legatportionerne under 3.1 eller 3.2 og 3.3 eller der ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponible beløb til udbetaling, skal det overskydende beløb overføres til udbetaling i det efterfølgende år.

 

§ 5.
Legatet skal ledes af en bestyrelse på tre vederhæftige personer, som alle skal være bosat i Bramming Sogn, og af disse skal de to altid være fra selve Bramming by.Medlemmer af den første bestyrelse vil Poul Dylmer selv udtage.

Ved opstående vakance supplerer bestyrelsen sig selv, således at den stedse skal bestå af mindst to personer bosiddende i Bramming by. Dylmers legat må aldrig nogensinde overgå til kommunal administration, men skal stedse være styret af private personer.

Bestyrelsens medlemmer fratræder senest med udgangen af den måned, hvori de fylder syvti år. Dette gælder dog ikke den første bestyrelse.

Civilretsdirektoratet kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der kommer ud af rådighed over sit bo eller gør sig skyldig i en handling, som gør vedkommende uværdig til forsat at be- klæde hvervet som medlem af legatbestyrelsen.

 

§ 6.
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden.

 

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for legatet. I denne protokol indføres legatfundatsen  og den forventede stadfæstelse, oplysninger om hvem der oppebærer legatet, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for legatet.

 

Af legatets indtægter tillægges der bestyrelsesmedlemmerne et vederlag for deres arbejde. Herudover kan der afholdes passende udgifter til kontorhold m. m., ligesom der hvert år til jul skal nedlægges en krans på de ukendtes grav på Bramming Kirkegård.

 

Legatbestyrelses medlemmer har tavshedspligt, om hvad de måtte erfare angående ovenstående legatmodtagere og deres forældre, adoptivforældre eller værge. Legatbestyrelses medlemmers tavshedspligt gælder også efter de eventuelt er udtrådt af legatbestyrelsen. Tavshedsløftet skal underskrives i legatprotokollen 
                                                                                                                 
§ 7.
Over legatets formue, dets indtægter og udgifter, skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Regnskabsåret løber fra 1. januar til den 31 december.

Legatbestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, som reviderer årsregnskabet i henhold til fondslovens § 25.

Tilsynet med fonden føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondsloven.


§ 8.
Ændringer i og tilføjelser til nærværende fundats kan foretages efter legatbstyrelsens beslutning tillige med Civilretsdirektoratets godkendelse.

 

Således vedtaget af legatets stifter.

Forside
Om Poul Dylmer
Fundats for Dylmers legat
Ansøgning