Sitemap for www.dylmerslegat.dk Fonden Dylmers Legat
Fonden Dylmers Legat

Til Legatansøgeren

  1. En legatportion uddeles til et ungt menneske i alderen 18 - 25 år til brug ved videre gående uddannelse og dygtiggørelse af enhver art, det være sig faglig som boglig, også uddannelser af længere varighed. Legatet kan kun søges af unge, der er født og opvokset i Bramming sogn i Esbjerg Kommune.

  2. En legatportion uddeles på samme vilkår som ovenstående, dog således at denne legatportion eventuelt kan deles mellem to ansøgere.

  3. En legatportion uddeles på samme vilkår som ovenstående, dog således at denne legatportion eventuelt kan deles mellem to ansøgere.

 

Ansøgere til ovenstående tre legatportioner skal i ansøgningen gøre rede for deres forudgående uddannelse og planer for deres videre uddannelse, samt fremlægge dokumentation for, at de er under uddannelse. For de, som er under faglig uddannelse: Kopi af lærerkontrakt eller lignende. For de, som er er under boglig uddannelse: Erklæring fra uddannelsesstedet, hvoraf det fremgår, at de uddanner sig der.

 

Ligeledes skal der vedlægges kopi af dåbsattest, en bopælsattest fra Esbjerg kommunes folkeregister, hvoraf det fremgå, at ansøgeren til ovenstående legatportioner, er født og opvokset, samt hjemmehørende i Bramming Sogn i Esbjerg kommune indtil det fylde 16 år, at ansøgers forældre, adoptivforældre eller værge er bosat i Bramming sogn i Esbjerg Kommune, og har været det i hele ansøgerens levetid.

 

Ansøgeren skal vedlægge ansøgningen kopi af hun/hans seneste årsopgørelse fra SKAT.

Ansøgers forældre, adoptivforældre eller værge, skal også begge to, vedlægge ansøgningen kopi af deres seneste årsopgørelse fra SKAT.


I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene, til ansøgere, bor i hver sin kommune, skal den af disse der forsat bor i Bramming sogn og har gjort det i hele ansøgerens levetid vedlægge ansøgningen kopi af deres sidste årsopgørelse fra SKAT.

 

Legatbestyrelsen skal fortrinsvis ved uddeling af ovenstående to legatportioner til unge under uddannelse, tilgodese ansøgere, hvis forældre, adoptivforældre eller værges Skattepligtige indkomst (to ægtefæller) før skat ikke overstiger to landpost/postbudes årsløn, (Bruttoløn), plus 25 %, skriver femogtyve procent.

 

Der kan højest uddeles tre legatportioner til samme person.

 

Uddeling sker efter legatbestyrelsens skøn. Uddeling sker med en legatportion ad gangen, men kan, såfremt legatbestyrelsen finder det formålstjenligt, udstrækkes til et nærmere angivet åremål.


Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet, kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres alene af legatbestyrelsen.

 

Legatbestyrelsens medlemmer har tavshedspligt, om hvad de måtte erfare angående omstående legatmodtagere og disses forældre, adoptivforældre eller værge. Legatbestyrelsens medlemmers tavshedspligt gælder også efter de eventuelt er udtrådt af legatbestyrelsen. Tavshedsløftet er underskrevet i legatprotokollen.

 

Såfremt ansøgere til omstående to legatportioner ikke kan eller vil fremlægge fornøden dokumentation, skal de tre legatportioner tilfalde Dyrefonden og Hundejournalen.
                                                                                       
 Med venlig hilsen legatbestyrelsen

Forside
Om Poul Dylmer
Fundats for Dylmers legat
Ansøgning